De “BAL” ligt op de stip, maar de wedstrijd is gespeeld….

De “bal” ligt op de stip, maar het spel ís gespeeld. Vanaf heden kunnen we afscheid nemen van de gedachte dat er niet meer gecastreerd zal worden in de varkenshouderij.

Tönnisch heeft het beslissende schot gedaan en vanaf heden zal de keuze gemaakt moeten worden in welk “team” of je wilt spelen. De keuze is: het NL-retail team of speler in het Wereld-team. De retail, maar dan geborgd via concepten, zal met beren blijven werken, maar de rest zal moeten produceren wat “de Markt” vraagt en dat is, op dit moment, mínder berenvlees.

De consument wíl het gewoon niet in de rest van de wereld. Convenant of niet, het gaat weer, verdoofd, castreren worden voor een grote groep varkenshouders , of kiezen voor een forse korting, die kan oplopen van 5 tot bijna 10,- euro per varken !

De volgende wedstrijd gaat beginnen, daar doet ook het Dieractivisten-team aan mee, maar wie zijn onze  supporters…..?

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Wij willen graag met u, als varkenshouder,  samen optrekken om een keuze voor de toekomst te maken.

Afgelopen jaren hebben we veel van de Markt bestudeerd en werken binnen ons bedrijf met vrijwel álle concepten die er zijn. Dat betekent letterlijk de keuze vanaf regulier beren/gelten (zoals nu veel gebeurt met o.a. levering in NL én Dld) tot en met Biologische Varkenshouderij en vrijwel alles wat daartussen zit.

Binnen de NL-retail afzet kunnen wij, vrijblijvend, samen met u, de mogelijkheden voor uw bedrijf bekijken, zodat u een afgewogen keuze kunt maken.

Dát is tevens de kracht en specialiteit van ons bedrijf, Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp.

Op dit moment zoeken wij nog vermeerderaars die of al Beter Leven zijn óf die wij helpen omschakelen !!!

Welke afzetmogelijkheden hebben wij o.a. voor u :

  • Beren/gelten regulier
  • Borgen/gelten
  • Beter leven
  • Biologisch
  • KDV
  • Wroetvarken
  • Anti-biotica-vrij
  • Valleivarken

Neem gerust contact met ons op via 055-323 0956 en maak een afspraak

 

Denkend vanuit Kracht, is beter dan denkend vanuit Macht !!

 

Dierenartsen pleiten voor verandering veehouderij

Groep dierenartsen wil grote veranderingen gangbare veehouderij

Een groep van ruim 70 dierenartsen pleit voor structurele veranderingen binnen de gangbare veehouderij, die volgens hen niet past bij de ethiek van een fatsoenlijke dierenarts.

Volgens de groep wordt het dierenwelzijn, het milieu en het klimaat ernstig aangetast. Initiatiefnemer Arabella Burgers benadrukt dat haar lobby geen aanval op boeren is.

The Caring Vets : De groep treedt naar buiten onder de naam ‘The Caring Vets’ en publiceerde een brandbrief paginagroot in NRC. Als voorbeelden van “misstanden” noemt de organisatie onder meer ‘megastallen’, onbedwelmd ritueel slachten, lange afstandstransporten, mestoverschotten en aantasting van de volksgezondheid. De boer valt volgens Burgers niks te verwijten: “lage prijzen dwingen boeren om beesten op een bepaalde manier te houden.”

Maar de groep vindt ook dat dierenartsen binnen die moeilijke context vaker moeten ingrijpen. “Ze kennen de boerengezinnen zo goed dat ze bij misstanden voorzichtig proberen de boer van anders handelen te overtuigen. Dat is prima, maar als dat niet lukt, volgt niets. Ze weten natuurlijk ook dat de boer een dierenarts die moeilijk doet gemakkelijk vervangt. In slachterijen zie je ook dat de vertrouwensband en druk voorkomen dat wordt ingegrepen.”

Discussieavond op 6 juli : De beroepsorganisatie voor dierenartsen, de KNMvD, staat volgens de groep onterecht aan de zijlijn. Als dieptepunt noemt Burgers het oordeel van de organisatie dat een kalf dat bij de koe blijft niet beter is voor kalf en koe. “Dat is alleen waar als je binnen de context van de huidige stalsystemen redeneert”, aldus Burgers, die zelf afstudeerde als landbouwhuisdierenarts maar direct na haar studie koos voor de zorg voor gezelschapsdieren.

De KNMvD geeft ‘The Caring Vets’ in haar Tijdschrift voor Diergeneeskunde in juli de ruimte om haar mening uiteen te zetten. Ook organiseert de KNMvD op 6 juli een discussieavond in Houten onder de naam ‘Wat dragen dierenartsen bij aan de ontwikkeling van een duurzame dierhouderij?’.

Burgers erkent dat de overgrote meerderheid van de groep bestaat uit dierenartsen die met gezelschapsdieren als honden en katten werken. “Maar dat diskwalificeert ons niet. We kennen dieren en veel van ons hebben ook in de veehouderij en slachthuizen gewerkt.” De groep benadrukt geen formele band met de Partij voor de Dieren te hebben.

Bron : Boerderij 27 juni 2017 – auteur Jan Cees Bron – Redacteur ondernemen

 

Tonnisch gaat beren straffen

Tönnies stelt afrekening beren naar beneden bij  : Vleesconcern Tönnies past zijn afrekeningsmodel voor beren die worden geleverd aan de hoofdstandplaats in het Duitse Rheda-Wiedenbrück opnieuw aan. De maatregel gaat in op 10 juli.

Volgens zowel het Bauernverband als varkenshoudersorganisatie ISN is sprake van een verslechtering vanuit het perspectief van de leveranciers. In vergelijking met het vorige model worden naar het oordeel van de ISN met name minder vleesrijke beren met 4 tot 6 cent per kilo slechter gewaardeerd. Dit valt op te maken uit berichtgeving in het Duitse vakblad SUS.

‘Aanzienlijke verslechtering’  : In magazine TopAgrar bevestigt marktexpert Christa Niemann van het Bauernverband (DBV) dat er voor betaalde gewichtscategorieën minder geld wordt toegekend. Niemann betitelt de verslechtering ten opzichte van het vorige model als ‘aanzienlijk’.

Het vorige model werd anderhalf jaar geleden ingevoerd. Een mogelijke reden voor de nieuwe aanpassing is dat China geen vlees van beren wenst. De Chinese markt is van wezenlijk belang voor Tönnies. Na een tijdelijke sluiting van deze markt voor het Duitse concern, gaf China onlangs weer toestemming aan Tönnies om de export weer te hervatten.

Bron : Boerderij 21 juni 2017

Berengeur te beïnvloeden door stressfactoren

Minder stinkers door minder stress

Door maatregelen in de stal, tijdens transport en op de slachterij is het risico op berengeur te beperken. Centraal staat het verminderen van onrust.

Minder stress bij intacte beren leidt tot minder dieren met berengeur aan de slachtlijn. Dat blijkt uit het Vlaamse onderzoeksproject Taintless naar de reductie van berengeur door het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (Ilvo) samen met twee universiteiten. Voor 23 bedrijven, over twee mestrondes, is gekeken hoe vaak berengeur voorkomt. Dit is gemiddeld bij 3% tot 5% van de ongecastreerde beren het geval. Niettemin is er groot verschil tussen bedrijven. Ook het slachtmoment maakt veel onderscheid.

Test door ervaren ruikers : De onderzoekers tonen aan dat de mate van huidbeschadigingen op het karkas, het mager-vlees-percentage, de wachttijd in de slachterij en aanwezigheid van gelten in de afdeling direct verband houden met berengeur. Berenkarkassen met meer krassen en meer spek, die zijn afgemest met gelten in de afdeling en korter verbleven in de wachtruimte van de slachterij, stinken vaker. Ze zijn getest door drie ervaren ruikers.

Waarom is onduidelijk, maar vleesrijkere beren stinken minder snel.

Voorkomen van stress : De link met een gaver karkas en de wachttijd in de slachterij wordt door de onderzoekers uitgelegd als stressreductie. Het voorkomen van stress tijdens de afmest-fase, transport en in de slachterij vermindert het risico op berengeur. Mengen van intacte beren in de afmest-fase raden de Vlamingen af. De aanwezigheid van gelten in de afdeling stimuleert de seksuele ontwikkeling van de beren. Waarom is onduidelijk, maar vleesrijkere beren stinken minder snel.

Risico berengeur indammen : De Vlamingen onderschrijven nogmaals dat beren mesten saldo technisch interessant is voor de varkenshouder. Een beer heeft minder voer nodig en groeit uniformer op. Knelpunt blijft echter het risico op berengeur bij een klein deel van de dieren. Er zijn aantoonbaar effectieve strategieën bekend om het risico op berengeur in te dammen. Desondanks blijft detectie aan de slachtlijn noodzakelijk. Het risico uitsluiten met beschreven maatregelen lukt niet.

Onderzoek loopt nog door : Het Vlaamse onderzoek loopt nog een jaar. Binnen Taintless wordt nog verder ingegaan op het effect van de wachttijd in de slachterij op berengeur en het gescheiden afmesten van gelten en beren. Ook wordt de voeding onder de loep genomen om het berengeurrisico te beperken.

Bron : Boerderij 12 juni 2017

Nieuwe PRRS stam in Duitsland baart zorgen

Nieuwe PRRS-stam in Duitsland

Op varkensbedrijven in Noordwest-Duitsland waart sinds kort een nieuwe variant van het PRRS-virus rond. De GD roept varkenshouders en dierenartsen hier op om waakzaam te zijn. Inmiddels is de variant, met de naam Acro-Stam, bij ongeveer 25 bedrijven vastgesteld. Dat meldt TopAgrar. De nieuwe stam veroorzaakt hevige ziekteverschijnselen onder met name zeugen en biggen.

Eerste symptomen lijken op influenza De eerste symptomen doen vaak denken aan een acute Influenza-infectie. Zeugen krijgen acuut hoge koorts en stoppen met vreten. In de besmette groepen neemt het aantal terugkomers en verwerpers toe. Bij de zeugen die hun drachtperiode uitdragen, worden veel meer biggen dood geboren. Onder de levend geboren biggen zijn veel niet levensvatbare biggen, met een hoog uitvalspercentage vlak na werpen tot gevolg. Ook bij de gespeende biggen is de uitval beduidend hoger in geval van een besmetting.

Eerder al werd deze variant van het PRRS-virus gevonden in Oostenrijk. Daar heeft het virus zich snel verspreid tussen varkensbedrijven, ongeacht of wel of niet werd gevaccineerd tegen de ziekte. Ook hier veroorzaakte een besmetting met de Acro-Stam een verhoogde uitval en meer terugkomers en verwerpers.

Aanvankelijk vermoedden de Oostenrijkse autoriteiten dat zij met een PPRS-type 1, subtype 3, dat veel in Oost-Europa voorkomt, gezien de agressieve ziekteverschijnselen op de getroffen bedrijven. Nader onderzoek wees echter uit dat het een variant is van het type 1, subtype 1, dat voorkomt in West-Europa.

Volgens GD is deze nieuwe stam nog niet gevonden in Nederland. Nu de Acro-stam is gevonden in Noord-Duitsland roept de GD varkenshouders en dierenartsen op om extra alert te zijn op symptomen en maatregelen te nemen om de insleep van de nieuwe PRRS-stam tegen te gaan.