image

Jubileum van Henk-Jan

Zaterdag 28 februari hebben we een jubileum gevierd in ” de Aker” in Putten. Eén van onze medewerkers, Henk-Jan van Winkoop, was 25 jaar bij ons in dienst en dat was reden om een feestje te vieren te midden van familie en de andere medewerkers. In die 25 jaar heeft Henk-Jan , zonder ooit met Dierwelzijnsproblemen in aanraking te zijn geweest, ruim 1.500.000 varkens vervoerd !! Wij hebben ook zelf een film gemaakt en op Youtube gezet, om te laten zien hoe wij omgaan met dieren. Enkele van onze medewerkers waren zelfs met hun wagens nar het feest gekomen en zodoende was voor alle Puttenaren duidelijk dat er iets te vieren was bij Posthouwer-Boerkamp. Op onze Facebook-pagina’s zijn wat foto’s toegevoegd om iets van de sfeer van ons familiebedrijf te laten zien.

geschiedenis4

Geen concurrentie op vleesmarkt, funest voor boer !

We sukkelen maar wat verder het nieuwe jaar weer in met te lage opbrengstprijzen;  hier en daar krijgen de beren een schop tegen de ballen en even later is het de euro die er voor zorgt dat we de granen voor  te dure dollars moeten kopen. Opeens hoor je weer dat er teveel voorraad is of dat het tijd wordt dat Rusland de grenzen weer opent.

Het zál allemaal een kern van waarheid bevatten, maar het grootste probleem is, dat iedere slachterij/slager/Supermarkt/Restaurant, zijn deel krijgt zonder daar veel werk van te hoeven maken.

Zit je, als leverancier, met NL-varkens op de DLd-markt, dan ben je overgeleverd aan Tönnisch en voor een beetje aan WestFleisch, maar veel meer is er niet te kiezen zolang we allemaal vasthouden aan de Super beren !

De NL-slachterijen snappen er de ballen niet van waarom de varkenshouders die beren blijven leveren, bijna de helft van de NL-varkens is beer  en van ál die NL-varkens die naar Dld gaan, komen de béren weer allemaal terug naar NL ! Misschien toch goed dat we op grote schaal weer inzetten op (verdoofd) castreren. Oeps . . . , hoe doen we dat met al die Dieractivistisch gelieerde organisaties ?

Misschien weleens goed dat we laten zien dat Dierwelzijn er in ieder geval niet bij gebaat geweest is dat er steeds meer beren in NL kwamen. De Denen zijn de laatste jaren alweer massaal op niet-beer overgegaan en per slot van rekening : “wat wil de consument ?”. Als je de slagers hoort, dan mag er niet worden gecastreerd, maar ze willen wel een 100%-Niet-beer garantie en wat zouden we zelf op willen eten . . . . ?

“Als we Marktgericht willen produceren, dan moeten we ook naar de Markt willen luisteren”, of zijn we dat verleerd en nemen we genoegen met een prijs die niet past bij de productiekosten en eisen ?

 

posthouwer-boerkamp beter leven wilp

Wakker Dier naar Dijksma

CBL teleurgesteld uitspraken Dijksma

 Het CBL is zeer teleurgesteld over de reactie van staatssecretaris Sharon Dijksma op het onderzoek naar kiloknallende supermarkten van Wakker Dier. Dat zegt directeur Marc Jansen van het CBL.
“De staatssecretaris gaat heel gemakkelijk mee in de redeneringen van Wakker Dier, zonder dat ze de feiten heeft laten checken”, aldus Jansen. Daarmee zet ze een hele keten en een hele branche in de hoek. Jansen wijst erop dat de supermarktbranche nooit collectieve afspraken heeft gemaakt over de prijzen van vlees met de ketenpartijen en/of met het kabinet. “Volgens de mededingingsregels mogen we dat niet. Prijsvorming is en blijft onderdeel van de marktwerking en we kunnen niet verder gaan dan de huidige toezeggingen die gemaakt zijn bij de afspraken over Kip van Morgen en Varken van Morgen.”

Bovendien rammelt het onderzoek van Wakker Dier volgens Jansen. “We hebben het onderzoek opgevraagd bij wakker Dier, maar krijgen het niet. Supermarkten hebben zelf ook nog eens naar hun aanbiedingenbeleid van de afgelopen periode gekeken en zij kunnen de cijfers en gegevens die WD heeft gepubliceerd niet thuisbrengen.

Volgens Jansen is er een rapport op komst van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met daarin conclusies die een terugslag zullen gaan betekenen voor de mogelijkheden van het bedrijfsleven om zelfregulerende afspraken te maken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De conclusies van het rapport zouden volgens hem ook gevolgen hebben voor de afspraken die zijn gemaakt in het kader van Kip en Varken van morgen. “En de staatssecretaris weet dat “, aldus Jansen. “In dat licht is het ironisch en onverantwoord dat het Ministerie van Economische Zaken wil dat wij collectief en via afgestemd gedrag afspraken maken over prijsbeleid van supermarkten. De wereld op zijn kop”, aldus Jansen.

De ACM geeft desgevraagd geen commentaar. “Wij doen geen uitspraken over lopende onderzoeken.”

door SAKE MOESKER 9 jan 2015

biggentransport posthouwer boerkamp

De discussie over “het Varken van Morgen” is geopend !

We hebben afgelopen week veel tijd gestoken in het onderzoek naar de positie van “het Varken van Morgen” en zijn toen tot de conclusie gekomen dat het we voor het lapje gehouden worden door de Supers ! In samenwerking met en onder leiding van Guus ten Hove, van Boerderij, hebben we de discussie aangezwengeld over de haalbaarbaarheid en het vertrouwen wat we in de Supers moeten hebben. De Supers rollen over elkaar heen met volzinnen en folders over hoe hoog Dierwelzijn en Duurzaamheid in hun vaandel staat, maar op het uiteinde blijkt dat dat puur imago-praat is en dat er druk onderhandeld wordt wie de goedkoopste tenders vlees kan leveren in de toekomst. Je komt dan gegarandeerd alleen in het foldertje uit bij de NL-varkenshouder, maar in de praktijk zal het vlees uit heel andere leveranciers bestaan, die voor een veel lagere prijs met heel andere eisen dan in NL kunnen leveren en produceren.

Dat moet afgelopen zijn en helderheid over verschaft worden en dat gaat de komende weken gebeuren !

Het volgende thema is, de komende week, over het wel of niet meer castreren. We volgen alle bevelen maar netjes op en verpesten onze eigen markten en nu zal ook duidelijk moeten worden waar Dierwelzijn en Duurzaamheid nu wél bij gebaat is, maar dat is kost voor 1 of 2 weken later !

varken-van-morgen-posthouwer

Geen Varken van Morgen op 1 juli

Doetinchem – De introductie van het Varken van Morgen wordt weer uitgesteld. Bijna nog geen enkel varkensbedrijf is gecertificeerd voor productie voor dit kwaliteitsprogramma, Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp is al ver op weg.

Het lukt dus niet om het vlees op 1 juli 2015 in de schappen te hebben, zoals afgesproken. De doorlooptijd van big tot vleesvarken is immers zes maanden. Ook zeugenbedrijven die de biggen produceren voor het concept, moeten aan voorwaarden voldoen. Aanvankelijk was het de bedoeling om de extra duurzaamheidseisen op het gebied van dierenwelzijn en milieu al in 2014 te introduceren. Die afspraak is gemaakt door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), LTO Nederland, Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Dierenbescherming en Natuur en Milieu.

De kans dat op korte termijn varkensbedrijven gaan produceren voor dit concept, lijkt niet groot. Navraag bij meerdere organisaties leert dat er weinig vertrouwen in elkaar is. 
Betrokken partijen wijzen naar elkaar als het gaat om concrete stappen die gezet moeten worden. Zo wachten varkenshouders op voorwaarden voor de productie binnen het concept. Centraal daarbij staat natuurlijk de te ontvangen vergoeding voor de meerkosten. Tot op heden heeft geen enkele slachterij haar leveranciers daar echter iets over kunnen zeggen.

Slachterijen leggen de bal bij de supermarkten. COV-woordvoerder Dé van de Riet: “Aan de slachterijen zal het niet liggen, wij zijn er klaar voor. Het is een kwestie van marktvraag die door supermarkten gegenereerd moet worden.”

De kans dat supermarkten meer gaan betalen voor het Varken van Morgen, lijkt vooralsnog niet groot. Brancheorganisatie CBL: “Afgesproken is dat varkenshouders en slachterijen werk maken van de afspraken. Blijkbaar gooien deze partijen hun kont tegen de krib. Het wordt tijd daar eens een pittig gesprek over te hebben”, aldus CBL-directeur Marc Jansen.

Volgens Van de Riet hebben slachterijen geïnvesteerd in kwaliteitssystemen, waardoor het mogelijk is varkens goed te kanaliseren, dit om te voorkomen dat het vlees wordt vermengd met andere stromen. Ook de primaire sector is in principe gereed om volgens het concept te gaan produceren. Certificerende instelling Verin geeft aan nagenoeg klaar te zijn om varkensbedrijven te keuren. De pilot die is gedaan om het certificeringsprogramma te testen is afgerond. Over enkele weken moet alles operationeel zijn. De andere certificeerder, Producert, zegt ook klaar te zijn.

Om varkenshouders te motiveren om in te stappen, is het volgens handelaar Aalt Posthouwer noodzakelijk dat varkenshouders garanties krijgen over de vergoeding van de meerkosten: “De eisen die gesteld worden omtrent leefoppervlakte van de dieren, vragen om flinke investeringen. Varkenshouders kunnen daar pas aan gaan rekenen op het moment dat er duidelijkheid is over een vergoeding.”

Directeur Marc van Rooi van Van Rooi Meat is gefrustreerd over de gang van zaken. Hij weet zelfs te melden dat CBL uit het project zou zijn gestapt, wat overigens ten stelligste wordt ontkend door die organisatie.

Van Rooi vindt het jammer dat het project niet slaagt, maar is daar ook weer niet echt verbaasd over. “Er zijn veel mensen bij betrokken die eigenlijk geen verstand van de materie hebben. De retail roept wel dat ze duurzaam willen, maar als betaald moet worden, blijft het stil.” Van Rooi en afnemer Jumbo zetten nu vooral in op de ontwikkeling van het bestaande Star-concept.

Alles overziend lijkt het ontbreken van een financiële paragraaf ervoor te zorgen dat het concept Varken van Morgen niet van de grond komt.

Varkensvoorman Eric Douma hoopt dat de supermarkten onder druk van partijen als de Dierenbescherming alsnog overstag gaan en wel met zo’n paragraaf komen. Vooralsnog is duidelijk dat de maatschappelijke- en marktwensen niet synchroon lopen.

varkensimport posthouwer-boerkamp

Varkensimport niet aan banden EU scherpt regels aan in strijd tegen PED

De Europese Commissie heeft ingestemd met het aanscherpen van een aantal regels om het risico dat Porcine Epidemische Diarree (PED) overslaat van de Verenigde Staten naar de Europese Unie. De commissie heeft echter niet ingestemd met alle voorstellen. In een verklaring laat de Europese Commissie weten de regels voor geïmporteerd bloedplasma dat wordt gebruikt in varkensvoer aan te scherpen. De EU gaat alleen nog bloedproducten uit de VS en Canada toestaan die een warmtebehandeling hebben ondergaan waarbij de producten tot tenminste 80 grande zijn verwarmd. Daarna moeten de producten minimaal zes weken op kamertemperatuur zijn opgeslagen. De Europese Commissie zegt dat aanwezige coronavirussen, zoals PED, onschadelijk maakt.Naast scherpere eisen voor de import van bloedproducten voor varkensvoer, heeft de commissie ook aangegeven de verspreiding van het PED-virus in de gaten te blijven houden. Begin juni komt de commissie weer bij elkaar om de situatie te bespreken.

 

De regels voor de import van levende varkens zijn niet aangescherpt. De Europese Commissie acht dit niet nodig omdat deze eisen al bijzonder streng zijn. Daarnaast hebben Canadese en Amerikaanse autoriteiten aangegeven dat er geen plannen zijn om levende varkens naar de EU te exporteren. Frankrijk kondigde voor het overleg van de Europese Commissie aan de grens te sluiten voor levende varkens en bijproducten van varkens uit de VS, Canada, Mexico en Japan. Door het besluit van de Europese Commissie hoeft Frankrijk zelf geen maatregelen te treffen, meldt Reuters.

vleesconcepten posthouwer-boerkamp

Verdeeldheid remt groei vleesconcepten

Door strengere welzijns- en milieueisen blijft de marge in de Nederlandse vleesindustrie onder druk staan. Dit wordt versterkt door de retail die de vleesprijs laag tracht te houden. Ook de consumptie gaat verder dalen. Volgens ABN-AMRO bieden export en vleesconcepten kansen voor de Nederlandse vleesindustrie, maar remt verdeeldheid in de sector de ontwikkeling van vleesconcepten. Dit stelt de bank in het visierapport op slachterijen en de vleesverwerking.

Mede door de economische crisis is de vleesconsumptie verder gedaald. Het verbruik per hoofd van de bevolking daalde met 0,8 procent van 84,3 kilo, naar 83,6 kilo in 2013. Het is het derde opeenvolgende jaar dat de consumptie daalt. Opvallend is dat verkoop van pluimveevlees met 0,9 procent is gestegen tot 22,5 kilo per persoon per jaar in 2013. Pluimveevlees profiteert van de druk op het reëel beschikbaar inkomen van consumenten. Het aandeel van deze vleessoort in de Nederlandse productie is in de afgelopen tien jaar gegroeid van 25, tot 35 procent.

De lagere vleesconsumptie zet de marges van vleesproducenten onder druk. Dit wordt versterkt door retailers die vlees en vleeswaren tegen de laagste prijs willen inkopen. Ook worden de milieu- en welzijnseisen voor vlees steeds strenger. ABN-Amro verwacht dat maatschappelijke organisaties blijven roepen om strengere eisen. Door de negatieve berichten over vleesfraude worden controles aangescherpt. Hoewel dit voor meer vertrouwen bij de consument moet zorgen, stijgen de kosten ook.

Om de krappe marge op te vangen zetten vleesproducenten volgens ABN-Amro steeds meer in op schaalvergroting, efficiëntie vergrotende maatregelen en het produceren van producten met een hogere marge. Vleesconcepten kunnen hier een bijdrage aanleveren. ABN-Amro verwacht dat 20 procent van de totale pluimveevleesproductie over een paar jaar uit vleesconcepten, zoals biologisch vlees, bestaat.

Momenteel hebben concepten een marktaandeel van zeven procent. Het marktaandeel van varkensvleesconcepten in de retail is 20 tot 25 procent. Hoewel concepten kansen oplevert voor veehouders en producenten van vlees en vleeswaren, wordt de ontwikkeling van vleesconcepten geremd door het ontbreken van overeenstemming in de sector.

Ook het buitenland biedt kansen. Met een zelfvoorzieningsgraad van 220 procent kunnen Nederlandse vleesproducenten zich sterk op de export richten. Volgens ABN-Amro steeg de waarde van de vlees- en vleeswaren export in 2013 met drie procent ten opzichte van 2012. Duitse slachterijen hebben het minimumloon verhoogd. Door het kleinere verschil in de loonkosten van Duitse en Nederlandse slachterijen verbeter de concurrentiepositie van de Nederlandse vleesindustrie waardoor de export verder kan stijgen.